Beroepsaansprakelijkheid
Als verloskundige in opleiding ben je, door de opleiding, verzekerd tegen beroepsaansprakelijkheid. Dit houdt in dat aanspraken voortvloeiend uit de (verloskundige) handelingen die je tijdens de stages verricht verzekerd zijn. Na afstuderen moet je, als je BIG geregistreerd staat, zelf zorgen voor een verzekering tegen beroepsaansprakelijkheid. Deze registratie kan pas plaatsvinden als je in het bezit bent van het getuigschrift Verloskunde.

Ziektekostenverzekering
Voor een ziektekostenverzekering dien je zelf zorg te dragen.

Wettelijke aansprakelijkheid
Je bent niet verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid. Het is noodzakelijk om hiervoor zelf een verzekering af te sluiten. De kans op ‘ongelukjes’, die niet onder Beroepsaansprakelijkheidsverzekering vallen, zijn tijdens de stages aanwezig. Je bent hiervoor zelf aansprakelijk.

Collegegeld
Het wettelijk collegegeld voor het studiejaar 2017-2018 bedraagt € 2.006,-
Het is mogelijk dat aan een student op basis van de wetgeving een instellingscollegegeld in rekening gebracht moet worden. Dit is onder andere het geval wanneer een student bij de Verloskunde Academie een 2e hbo-bachelor studie volgt en een eerdere hbo-bachelor graad op het gebied van gezondheidszorg of onderwijs heeft behaald.

De hoogte van het instellingscollegegeld voor het studiejaar 2017-2018 bedraagt € 7.776,-.
Om na te gaan of je wettelijk collegegeld of instellingscollegegeld moet betalen kun je contact opnemen met de studentenadministratie van Inholland of gebruik maken van de Collegegeldwijzer die op de website van Inholland ingevuld kan worden.

Het collegegeld wordt aan Inholland betaald, via een machtiging die de student aan Inholland verstrekt. De overige bedragen die aan de Verloskunde Academie betaald moeten worden, worden via automatische incasso geïnd.

Overige kosten Propedeuse fase  (Cohort 2015)

boeken boekenlijst (verplicht)  ± € 1000,-
oefenmateriaal/instrumenten vaardigheidsonderwijs  ± € 170,-
optioneel hechtset vanaf €    55,-
kosten voor stage (reis en verblijf)  pm

Overige kosten hoofdfase (chorten 2014 en eerder)

boeken boekenlijst hoofdfase (verplicht) ±  € 120,-
boeken boekenlijst (aanbevolen) ± € 225,-
boeken minor EBP ± € 100,-
boeken minor PHP ±€ 50,-
disposable artikelen vaardigheidsonderwijs ± €70,-
Vaardigheidsonderwijs optioneel hechtset vanaf € 55,-
 Kosten PEP kuur (buitenlandstage) ±€100,- plus
± €125,– (borg pakket)
 Vaccinatiekosten voor optionele buitenlandse stage  pm

 Voorzieningen Prestatiebeurs en Profileringsfonds
In geval van arbeidsongeschiktheid of bijzondere omstandigheden kan de student via de afdeling studentzaken van Hogeschool Inholland een voorziening aanvragen bij de DUO-IB-groep. Zo heeft zij bijvoorbeeld recht op een jaar extra studiefinanciering als zij als gevolg van een functiestoornis langer dan de reguliere studieduur over de studie doet.
Een aanvraag voor studiefinanciering moet voor 31 januari gericht worden aan de DUO-IB-groep.

Wanneer een student als gevolg van bijzondere omstandigheden haar studie niet kan afronden binnen de (verlengde) prestatiebeurs kan zij onder bepaalde voorwaarden een beroep doen op het profileringsfonds van Inholland. Meer informatie hierover kan de student verkrijgen bij de studentendecaan.

Declaratieformulier (algemene) kosten voor studenten

Voor een aantal zaken kunnen studenten kosten declareren bij de AVAG. Gebruik daarvoor onderstaand formulier:

Declaratieformulier persoonsgebonden budget voor studenten

Elke student die haar propedeuse heeft behaald, krijgt een persoonsgebonden budget van € 250, dat eenmalig gedurende de studie kan worden gebruikt voor een voor de verloskunde relevante training, cursus of congres. Klik hieronder voor de regels.

Regels persoonsgebonden budget studenten

Elke student die haar propedeuse heeft behaald, krijgt een persoonsgebonden budget van € 250, dat eenmalig gedurende de studie kan worden gebruikt voor een voor de verloskunde relevante training, cursus of congres. Dat kan een verloskundig-inhoudelijke training of cursus zijn, die verdieping geeft aan dat wat in de opleiding wordt aangeboden. Maar ook een bijdrage aan een (buitenlands) congres dat anders niet te betalen is. Of een training in vaardigheden die ondersteunend zijn in het functioneren in een VSV, denk aan adviesvaardigheden of onderhandelingsvaardigheden. Er is veel mogelijk, mits je de relatie met de verloskunde kunt uitleggen.

Het budget mag naar keuze in jaar 2, 3 of 4 worden opgenomen. Maar omdat je, naarmate de studie vordert, beter zicht krijgt op wat de opleiding al dan niet binnen of extra-curriculair of in het honoursprogramma al aanbiedt, ligt het voor de hand om er later in de studie gebruik van te maken. Het bedrag mag ook in meerdere delen worden opgenomen. Het aanbod geldt vanaf cohort 2014, dus ook voor de huidige vierdejaars. Oudere cohorten, in het vorige curriculum, hebben een eigen aanbod gekregen, zij vallen onder een andere regeling.
Een voorwaarde is wel dat je het budget opneemt voor iets dat je volgt tijdens je opleiding, en niet ná je beëdiging.

De procedure is als volgt:
Je vraagt akkoord aan je SLC-er voor de training/cursus/congres waarvoor je een declaratie wilt indienen. Je gebruikt het bijgevoegde formulier “Declaratie Studenten Persoonsgebonden budget” (link naar plaats op F:schijf), om een declaratie van gemaakte kosten in te dienen ten laste van dit budget (En niet het algemene declaratieformulier voor studenten, omdat we de kosten ten laste van dit persoonsgebonden budget moeten kunnen bijhouden.
Ter onderbouwing voeg je de mail of paraaf van de SLC-er en een factuur of inschrijfbewijs inclusief een betalingsbewijs toe, en je stuurt het formulier en het betalingsbewijs per mail naar financien.avag@inholland.nl.

 

 

print deze pagina print deze pagina
Is de informatie duidelijk?
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)

Loading...