Studieloopbaanbegeleiding (SLB)

Studenten van Cohort 2013 en eerder hebben een Studieloopbaanbegeleider.

 

Doel

SLB heeft als doel studenten te begeleiden tijdens de studieloopbaan. De focus van SLB is de persoonlijke en professionele ontwikkeling waarin een reflecterende beroepsbeoefenaar en levenslang leren centraal staan.

De student leert te reflecteren op ervaringen, gericht op de ontwikkeling van het geheel aan competenties die voor het beroep relevant zijn. SLB fungeert zo als een rode draad door het hele curriculum. De studieloopbaanbegeleider ondersteunt op consultbasis, tijdens halfjaarlijkse individuele gesprekken en als begeleider tijdens de intervisie.

 

Functies
De studieloopbegeleiding heeft de volgende functies:

  • Monitoring van de studievoortgang;
  • Begeleiding van kritische keuze- en beslismomenten van de student;
  • Tijdige signalering van problemen in de opleiding en persoonlijk functioneren en doorverwijzing, indien nodig;
  • Feedback op de reflectie van de student en op haar competentieontwikkeling, in het licht van de verschillende niveaus van reflectie.

 

In het afstudeerjaar schrijven de studenten twee maal een portfolio waarin ze reflecteren op de competenties waarover ze in voldoende mate moeten beschikken om te kunnen afstuderen. Gedurende dit jaar hebben de studenten intervisie en maken ze een intervisiedossier met reflecties op de bijeenkomsten.

 

Portfolio
In afstudeerjaar (oude curriculum) wordt een portfolio geschreven.  Dit bestaat uit twee delen:

1.      Het ontwikkelingsdeel
De student beschrijft hierin de stand van zaken in haar studievoorgang en reflecties op haar persoonlijke en professionele ontwikkeling en geeft aan wat haar sterke en zwakke punten zijn. Ze onderbouwt deze beschrijvingen met relevant bewijsmateriaal.

2.      Het beoordelingsdeel
In dit deel neemt de student bewijsstukken op waarmee ze haar competentieontwikkeling aantoont. Dit is onder andere een verzameling van ontvangen recente beoordelingen of assessments en wordt voor ieder SLB-gesprek opnieuw bijgesteld.

 

Intervisie
In het afstudeerjaar hebben de studenten die nog langer dan drie maanden de opleiding volgen intervisiebijeenkomsten, waarvan een aantal begeleid worden door een intervisor. De intervisie is gericht op het functioneren in de beroepsrol en is gebaseerd op een inbreng van de student over een situatie die ze in de praktijk of binnenschools heeft meegemaakt.

Er wordt gebruik gemaakt van diverse methodieken en werkvormen. De student legt verantwoording af en reflecteert op haar bijdrage aan alle intervisiebijeenkomsten gedurende de gehele opleiding in het intervisiedossier.

In het laatste jaar sluit de student het SLB-traject af in de afstudeerfase aan de hand van een criterium gericht interview (CGI), waarin zij met ondersteuning van het complete portfolio in een CGI- gesprek laat zien dat zij op niveau functioneert op de kerncompetenties van de opleiding.

In de afstudeerfase wordt het vier ogen principe consequent toegepast bij de beoordeling van het portfolio en het CGI.

 

print deze pagina print deze pagina
Is de informatie duidelijk?
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Loading...