Studieloopbaancoaching (SLC)
Studenten die vanaf collegejaar 2014-2015 en later instromen krijgen een studieloopbaancoach.

(Studenten van Cohort 2013 en eerder hebben een studieloopbaanbegeleider)

Doel
Studieloopbaancoaching biedt de student ondersteuning in het leerproces van student naar verloskundig beroepsbeoefenaar, monitoring van de studievoortgang en begeleiding bij keuzes die gemaakt worden in de opleiding.

 

Functies
De studieloopbaancoaching heeft een zestal functies:

1.     Oriëntatie op de opleiding en het toekomstig beroep;

2.     Monitoring van de studievoortgang;

3.     Begeleiding van kritische keuze- en beslismomenten van de student;

4.     Tijdige signalering van problemen in de opleiding en persoonlijk functioneren en doorverwijzing, indien nodig.

5.     Ontwikkelen van leren van ervaringen door middel van reflectie (terugblik) op het eigen functioneren.

 

Groepsbijeenkomsten en individuele gesprekken
In de eerste twee jaar vinden veel van de SLC – activiteiten plaats tijdens groepsbijeenkomsten, begeleid door een eigen studieloopbaancoach . Tijdens deze bijeenkomsten worden zaken besproken die binnenschools en tijdens de stage met de studie te maken hebben. Deze ervaringen worden gebruikt om van te leren. Daarnaast wordt door de studieloopbaancoach onderwerpen ingebracht die het persoonlijk en professioneel leren van de student kunnen bevorderen.

Daarnaast wordt er gewerkt aan het maken van een Plan Persoonlijke Ontwikkeling (PPO)

Naast de groepsbijeenkomsten heeft de student individuele gesprekken met haar studieloopbaancoach. De student heeft twee keer per jaar een voortgangsgesprek. Daarnaast kan de student gebruik maken van een consultmoment met de eigen studieloopbaancoach.

 

Plan Persoonlijke Ontwikkeling (PPO)

In dit plan beschrijven studenten in jaar 1 t/m 3 twee maal per jaar de stand van zaken van hun studievoortgang. Ze geven daarin knelpunten aan en schrijven in een plan van aanpak hoe om te gaan met deze knelpunten. Ook nemen ze in dit PPO een agenda op van bespreekpunten die ze in het individuele gesprek met hun studieloopbaancoach willen bespreken. Ook in jaar 4 schrijven studenten twee maal een PPO. Dit is uitgebreid met reflecties op het eigen functioneren, een visie op het verloskundig vak. Het plan van aanpak betreft een scholingsplan voor het eerste jaar in de beroepsuitoefening.

 

Reflectiedossier
Studenten leggen in jaar 1 en 2 een individueel reflectiedossier aan waarin ze verslagen opnemen van groepsbijeenkomsten en systematisch terugblikken op de bespreking. Dit reflectiedossier wordt aan het eind van het jaar formatief afgetekend.

 

Supervisie
In het derde jaar doorlopen de studenten in een groep van drie studenten een supervisietraject van twee maal zes bijeenkomsten. Deze bijeenkomsten lopen grotendeels parallel aan de stage in het derde jaar. Studenten worden intensiever begeleid in deze periode om optimaal te kunnen leren van de ervaringen die zij opdoen tijdens de stage. Het persoonlijk en professioneel ontwikkelproces wordt daarbij ondersteund. De studenten maken een reflectieverslag van iedere bijeenkomst. De supervisie wordt summatief getoetst.

 

print deze pagina print deze pagina
Is de informatie duidelijk?
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)

Loading...