Tegemoetkoming in de onkosten tijdens stages (met ingang van 1 september 2021)

Een deel van de kosten die gemaakt worden ten behoeve van stages worden door de opleiding vergoed, deze onkosten worden hieronder besproken. Overige onkosten tijdens de stages zijn voor eigen rekening.

AVAG behoudt zich het recht voor de tegemoetkoming in de onkosten tijdens de stages, met opgaaf van redenen, gedurende het studiejaar aan te passen.

Huisvesting tijdens stages

Het komt frequent voor dat de student geplaatst wordt voor een stage bij een verloskundepraktijk zonder logeermogelijkheid en waar de student zelf geen slaapplek heeft. De student moet dan zelf op zoek naar een slaapplaats in de omgeving van de verloskunde praktijk zodat de bereikbaarheid tot het praktijkgebied in maximaal 20 minuten wordt gegarandeerd. De AVAG biedt een tegemoetkoming in deze kosten.

De volgende kosten worden vergoed:

  • Kosten slaapplek van max. € 30 per nacht gedurende stages in 1e lijn, mits de slaapplek voldoet aan de criteria*.
  • Kosten slaapplek van max. € 30 per nacht gedurende stages in 2e lijn indien reistijd met auto vanuit het huisadres van de student >1uur (Google Maps) is en mits de slaapplek voldoet aan de criteria*.

*Criteria voor tegemoetkoming kosten slaapplek: de student kan een tegemoetkoming in de kosten van een slaapplek krijgen, indien de officiële factuur wordt ingediend en de slaapplek is geregeld via:

  • Bed & Breakfast (mits officieel geregistreerd, KvK-nummer)
  • Aantal slaapplekken die opleiding via verloskunde praktijken hebben en bij verloskundigen zelf
  • Camping; hostel; hotel
  • Airbnb
  • Vrienden op de Fiets (lidmaatschap 8 euro/jaar)

Daarnaast is er bij stages in Amsterdam een mogelijkheid om te logeren in het appartement ‘Louweshoek’, hier kunnen maximaal drie studenten verblijven (vanwege de corona-maatregelen kunnen deze aantallen afwijken).

Reiskosten

Tijdens de stages maakt de student reiskosten. Deze kosten horen bij het volgen van de opleiding tot verloskundige en zijn voor eigen rekening. Het is om die reden niet mogelijk om van AVAG tegemoetkoming te ontvangen voor reiskosten; parkeerkosten; autokosten (huur, benzine, etc).

Studenten kunnen zelf bekijken of ze in aanmerking komen voor tegemoetkoming van kosten via DUO: https://duo.nl/particulier/ov-en-reizen/vergoeding-extra-reiskosten.jsp

Voor het deel van het aanvraagformulier dat door de onderwijsinstelling moet worden ingevuld kun je contact opnemen met de stageplanner.

Een uitzondering zijn taxiritten gedurende de nachten als de student partusdienst heeft in de 1e lijn. De student ontvangt van de opleiding een tegemoetkoming in de kosten van een taxirit van of naar een bevalling tussen 22u ´s avonds en 7u ´s morgens tot maximaal €25 per rit. De opleiding verstrekt een tegemoetkoming in deze kosten in het kader van de veiligheid gedurende de nachtelijke uren. Wanneer de student gebruikmaakt van eigen vervoer of meerijdt met de verloskundige ontvangt zij geen tegemoetkoming in de onkosten.
Om voor een tegemoetkoming in de kosten voor een taxi in aanmerking te komen moet de volgende procedure worden gevolgd:

In Amsterdam (VAA)
De Verloskunde Academie Amsterdam heeft binnen Amsterdam een samenwerkingsverband met één taxibedrijf, namelijk de T.C.A. De student belt het taxibedrijf via een speciaal telefoonnummer 020 – 6506554 en geeft aan dat zij student verloskundige is. Voor aanvang van de rit toont de student haar digitale INHolland badge aan de T.C.A. chauffeur. De student ondertekent in de taxi een speciaal formulier en de Verloskunde Academie Amsterdam en het taxibedrijf handelen de financiële afwikkeling onderling af. De student hoeft dus geen geld voor te schieten. Zorg dat je voor- en achternaam goed te lezen zijn op het formulier.

In Groningen (VAG)
De Verloskunde Academie Groningen heeft een samenwerkingsverband met één taxibedrijf, namelijk de Taxicentrale Groningen. De student belt het taxibedrijf via het telefoonnummer 050 – 5497676 en geeft aan dat zij student verloskundige van de AVAG is. De Verloskunde Academie Groningen en het taxibedrijf handelen de financiële afwikkeling onderling af. De student hoeft dus geen geld voor te schieten.

Buiten Amsterdam/Groningen (VAA/VAG)
Buiten Amsterdam/Groningen belt de student een willekeurig taxibedrijf. Zij betaalt de taxirit eerst volledig zelf. Met de originele taxibon kan de student m.b.v. het onkostendeclaratieformulier een tegemoetkoming ontvangen van maximaal € 25,- per rit.

VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag)

Bij sommige stageplaatsen wordt voorafgaand aan de stage van de student gevraagd om een Verklaring Omtrent het Gedrag te overhandigen. De kosten hiervoor worden door AVAG vergoed.

Reis-/verblijfkosten bij studeren in het buitenland
Als je gaat studeren in het buitenland worden de extra kosten gerelateerd aan een stage of minor geschat op 1000 euro aan verblijfskosten per maand in een high income country (HIC) (in een M/LIC minder), daarnaast zijn er vlucht- en visakosten en kosten voor vaccinaties. AVAG vergoedt de benodigde vaccinaties en maximaal 660 euro voor reis- en verblijfskosten.
In het geval van een minor in het buitenland, vergoedt AVAG ook de kosten van de minor zelf, met een maximum van 2250 euro.

Bij een stage in het buitenland betaalt AVAG de opleider een stagevergoeding via het instituut waar je stageloopt. Vergoedingen worden alleen uitbetaald na het inleveren van een digitale declaratie aangevuld met digitale bewijzen van de originele nota’s.

Stagevergoeding
In de CAO Algemene Ziekenhuizen is opgenomen dat HBO-studenten recht hebben op stagevergoeding mits zij voldoen aan de voorwaarde dat zij 144 uur aaneengesloten stagelopen per kalenderjaar. Het is aan de ziekenhuizen of zij de bepaling in hun CAO volgen en de stagevergoeding uitkeren. Wij hebben daar als AVAG geen invloed op.

In de CAO voor de Universitaire Medische Centra is het recht op stagevergoeding voor verloskundigen in opleiding niet opgenomen.


Declaratieformulier
De taxikosten, huisvestingskosten en kosten voor het aanvragen van een VOG kunnen gedeclareerd worden via een onkostendeclaratieformulier. Dit declaratieformulier kun je via deze link downloaden:

Declaratieformulier studenten.

Het declaratieformulier, de factu(u)r(en) en je bewijs van betaling moeten als één PDF bestand gemaild worden naar stageplanning.vaa@inholland.nl (VAA-studenten) of stagebureau.vag@inholland.nl (VAG-studenten).

Zorg ervoor dat je document exact als volgt is samengesteld:

  • op pagina 1 jouw ingevulde declaratieformulier
  • op pagina 2 de factuur en je bankafschrift

De afdeling financiën kan je declaratie alleen verwerken als je op bovenstaande manier je declaratie indient. Het PDF-bestand wordt ingelezen door een systeem, vandaar dat de volgorde van belang is.

print deze pagina print deze pagina
Is de informatie duidelijk?
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (5 votes, average: 5,00 out of 5)

Laden...