Studieloopbaancoaching (SLC)
Studenten die vanaf collegejaar 2014-2015 en later instromen krijgen een studieloopbaancoach.

(Studenten van Cohort 2013 en eerder hebben een studieloopbaanbegeleider)

Doel
Studieloopbaancoaching biedt de student ondersteuning in het leerproces van student naar verloskundig beroepsbeoefenaar, monitoring van de studievoortgang en begeleiding bij keuzes die gemaakt worden in de opleiding.

 

Functies
De studieloopbaancoaching heeft een vijftal functies:

1.     Oriëntatie op de opleiding en het toekomstig beroep;

2.     Monitoring van de studievoortgang;

3.     Begeleiding van kritische keuze- en beslismomenten van de student;

4.     Tijdige signalering van problemen in de opleiding en persoonlijk functioneren en doorverwijzing, indien nodig.

5.     Ontwikkelen van leren van ervaringen door middel van reflectie (terugblik) op het eigen functioneren.

 

Groepsbijeenkomsten en individuele gesprekken
In de eerste twee jaar zijn er acht bijeenkomsten in groepen van zes, begeleid door een studieloopbaancoach .Tijdens deze bijeenkomsten komen onderwerpen aan bod die binnenschools en tijdens de stage een rol spelen. Er worden methodes van reflectie aangereikt en besproken en de inzet is te leren van en met elkaar. Het doel hiervan is het persoonlijk en professioneel leren van de student te bevorderen.

Studenten monitoren en sturen hun eigen studievoortgang met behulp van een Persoonlijke Ontwikkeling (PPO) dat ze twee keer per jaar bespreken met hun studieloopbaancoach in een studievoortgangsgesprek.

Daarnaast kan de student gebruik maken van consultmomenten met haar studieloopbaancoach.

 

Plan Persoonlijke Ontwikkeling (PPO) jaar 1 t/m 4

In dit plan beschrijven studenten in jaar 1 t/m 3 twee maal per jaar de stand van zaken van hun studievoortgang. Ze geven daarin knelpunten aan en schrijven in een plan van aanpak hoe om te gaan met deze knelpunten. Ook nemen ze in dit PPO een agenda op van bespreekpunten die ze in het individuele gesprek met hun studieloopbaancoach willen bespreken. Ook in jaar 4 schrijven studenten twee maal een PPO. Dit is uitgebreid met reflecties op de eigen professionele ontwikkeling, leerthema’s en een visie op het verloskundig vak. Het plan van aanpak betreft een scholingsplan voor het eerste jaar in de beroepsuitoefening. Het laatste PPO wordt summatief en met vier ogen beoordeeld.

 

Reflectiedossier jaar 1 en 2
Studenten leggen in jaar 1 en 2 een individueel reflectiedossier aan waarin ze reflecties opnemen over betekenisvolle situaties binnen of buiten de groepsbijeenkomsten. Dit reflectiedossier wordt aan het eind van het jaar formatief beoordeeld.

 

Supervisie jaar 3
In het derde jaar doorlopen de studenten in een groep van drie studenten een supervisietraject van twee maal zes bijeenkomsten. Deze bijeenkomsten lopen grotendeels parallel aan de stage in het derde jaar. Studenten hebben dan intensief contact met hun supervisiegenoten en hun supervisor om optimaal te kunnen leren van de ervaringen die zij opdoen tijdens de stage. De studenten maken een reflectieverslag van iedere bijeenkomst. De supervisie wordt summatief beoordeeld.

 

print deze pagina print deze pagina
Is de informatie duidelijk?
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)

Laden...