Op basis van de kwalificerende eindtaken zijn een vijftal doorlopende leerlijnen onderscheiden. Deze leerlijnen zijn van belang om overlap, breuken of lacunes te vermijden en staan garant voor het gedegen, transparante samenhang van de onderdelen  in het onderwijsprogramma. Een leerlijn is een beredeneerde opbouw van leerdoelen, inhoud en studieonderdelen die naar een kwalificerende eindtaak leiden.  Te onderscheiden zijn:

  1. Klinisch redeneren en handelen
  2. Public Health
  3. Wetenschap
  4. Samenwerken en organiseren
  5. Professionaliseren

Klinisch redeneren en handelen
De leerlijn Klinisch Redeneren en handelen omvat de kennis en vaardigheden voor het methodisch aanleren van klinisch redeneren.  De student leert cliëntgericht  te communiceren en het beleid met evidence te onderbouwen. In samenspraak met de cliënt  (Shared decision making ) en met gebruik van eigen kennis, expertise en wetenschappelijke inzichten wordt beleid geformuleerd. De student maakt gebruik van de geldende standaarden, regelgeving en richtlijnen. In de modules wordt kennis gegenereerd en wordt er geoefend met cliëntpresentaties en schriftelijke casuïstiek. Ook worden de communicatieve en medisch technische vaardigheden geoefend. De vertaalslag vindt plaats in de praktijk tijdens de stage, waarbij de student leert het klinisch redeneren toe te passen in het contact met de cliënt en haar partner.

Public Health
De leerlijn Public Health is vanaf het eerste studiejaar zichtbaar verweven in het onderwijs, zowel in de modules als tijdens de stage. In het eerste deel van de studie ligt het accent meer op gezondheidsbevordering, zoals leefstijl. In de loop van de opleiding neemt de rol van gezondheidsbevorderaar voor grotere groepen toe, voor zowel micro-, meso- als macroniveau. De rol van de verloskundige bij de organisatie en toegankelijkheid van zorg voor grotere groepen zal verderop in de opleiding aan de orde komen. De student leert om Public Health als integraal onderdeel van haar beroepsuitoefening te beschouwen. Visieontwikkeling is daarbij een logisch onderdeel.

Samenwerken en organiseren
Samenwerken en organiseren zijn belangrijke domeinen van kwaliteit van de zorg. Vandaar dat ze onlosmakelijk verbonden zijn met het onderwijs door alle jaren heen. Onderwerpen zoals patientveiligheid, omgaan met klachten over de zorg en de organisatie van de zorg komen regelmatig terug in modules, in stage opdrachten en in vaardigheidslessen.
Samenwerkingsvaardigheden worden geoefend en getoetst in de werkgroepbijeenkomsten van de eerste twee studiejaren. Verderop in de opleiding zal het accent meer komen te liggen op interprofessionele samenwerking en het ontwikkelen van medische leiderschap.
Ter voorbereiding op het werken in een zorgsysteem dat volop in beweging is, wordt theorie over strategisch management en innovatie toegepast in opdrachten uit het werkveld.

Professionaliseren
Onderdelen van deze leerlijn zijn in de modules verwerkt, waarbij de student leert te reflecteren op de eigen werkuitvoering, de professionele en verloskundige ontwikkeling. Het maken van verantwoorde keuzes in een schriftelijk persoonlijk ontwikkelplan vormt de basis voor het ontwikkelen van leercompetenties. Ook leert de student om verantwoording af te leggen over haar handelen in de praktijk en systematisch te reflecteren op de beroepsuitoefening. Uiteindelijk doel is het ontwikkelen van een attitude van levenlang leren. Een andere activiteit is het opleiden van (para)medici, als onderdeel van de beroepsuitoefening. Gedurende de loop van de opleiding worden taken uitgevoerd, zoals studentassistentschap in het vaardigheidsonderwijs (optioneel), het coachen van medestudenten en educatieve activiteiten (gezamenlijk) ontwikkelen en uitvoeren.

Wetenschap
Binnen vrijwel alle modules heeft wetenschappelijk onderwijs een belangrijke plaats. De student leert om de empirische cyclus voor beroepsgerichte onderzoeksvragen te doorlopen. De benodigde theoretische basis met betrekking tot statistiek, wetenschapsfilosofie en methodologie wordt in de voorbereiding op het uitvoeren van het (leer)onderzoek behandeld en getoetst. Daarnaast worden in deze leerlijn de benodigde vaardigheden aangeleerd om literatuur te zoeken die bruikbaar is voor het handelen in de praktijk en deze op wetenschappelijke waarde te beoordelen. De student leert om de uitkomsten hiervan te vertalen naar de dagelijkse praktijk. In het tweede semester in het derde jaar van de opleiding participeert de student in lopend onderzoek en presenteert zij de resultaten ervan aan zorgprofessionals. In de laatste fase van de opleiding presenteert de student een Critical Appraised Topic. Daarbij wordt een beleidsvoorstel (op basis van literatuuronderzoek) over een casus-overstijgend verloskundig probleem gepresenteerd aan medische professionals.

print deze pagina print deze pagina
Is de informatie duidelijk?
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 votes, average: 3,67 out of 5)

Laden...