Beroepsaansprakelijkheid
Als verloskundige in opleiding ben je, door de opleiding, verzekerd tegen beroepsaansprakelijkheid (ook in het buitenland). Dit houdt in dat aanspraken voortvloeiend uit de (verloskundige) handelingen die je tijdens de stages verricht verzekerd zijn. Na afstuderen moet je, als je BIG geregistreerd staat, zelf zorgen voor een verzekering tegen beroepsaansprakelijkheid. Deze registratie kan pas plaatsvinden als je in het bezit bent van het getuigschrift Verloskunde.

Ziektekostenverzekering
Voor een ziektekostenverzekering dien je zelf zorg te dragen.

Wettelijke aansprakelijkheid
Je bent niet verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid. Het is noodzakelijk om hiervoor zelf een verzekering af te sluiten. De kans op ‘ongelukjes’, die niet onder Beroepsaansprakelijkheidsverzekering vallen, zijn tijdens de stages aanwezig. Je bent hiervoor zelf aansprakelijk.

Collegegeld

Het wettelijk collegegeld voor het studiejaar 2023-2024 bedraagt € 2.314,-. Het wettelijk collegegeld voor eerstejaars studenten bedraagt in studiejaar 2023-2024 € 1.157,-
Het is mogelijk dat aan een student op basis van de wetgeving een instellingscollegegeld in rekening gebracht moet worden. Dit is onder andere het geval wanneer een student bij de Verloskunde Academie een tweede hbo-bachelor studie volgt en een eerdere hbo-bachelor graad op het gebied van gezondheidszorg of onderwijs heeft behaald.

De hoogte van het instellingscollegegeld voor het studiejaar 2023-2024 bedraagt € 8.899,- .

Om na te gaan of je wettelijk collegegeld of instellingscollegegeld moet betalen kun je contact opnemen met de studentenadministratie van Inholland of gebruik maken van het Overzicht collegegelden dat je op de website van Inholland kunt vinden.

Het collegegeld wordt aan Inholland betaald, via een machtiging die de student aan Inholland verstrekt. De overige bedragen die aan de Verloskunde Academie betaald moeten worden, worden via automatische incasso geïnd.

Overige kosten Propedeuse fase 

boeken boekenlijst  ± € 1250,-
oefenmateriaal/instrumenten vaardigheidsonderwijs  ± € 100,-
kosten voor stage (reis en verblijf)  pm

Overige kosten hoofdfase (cohorten 2014 en later)

boeken boekenlijst hoofdfase (verplicht) ±  € 400,-
boeken boekenlijst (aanbevolen) ± € 225,-
disposable artikelen vaardigheidsonderwijs ± €85,-

Aanschaf ICT-middelen

Via de volgende websites kun je met korting een device, software of accessoires aanschaffen:

https://inholland.orderitnow.nl/ (laptops, accessoires)

https://www.surfspot.nl/ (software, hardware, accessoires)

Op beide websites dien je in te loggen met je Inholland-account.

Studeren in het buitenland

Wanneer je ervoor kiest om in het buitenland te studeren tijdens je opleiding bij AVAG dan kan dat in jaar 3 en 4. Kijk daarvoor onder stage bij het kopje buitenland. Studeren in het buitenland kost altijd meer geld dan wanneer je niet naar het buitenland gaat. Denk bijvoorbeeld aan huisvestingskosten, reiskosten en soms ook visum of extra reisverzekeringskosten. AVAG stimuleert het studeren in het buitenland en vergoedt een deel van deze kosten, zoals reis- en verblijfskosten tot 660 euro per reis, vaccinatiekosten en een vergoeding voor de minor tot maximaal 2250 euro. Kijk voor meer informatie en het declaratieformulier bij het kopje buitenland.

Studeren met een functiebeperking

Heb jij dyslexie, een chronische ziekte of een andere fysieke of psychische aandoening? Dan kan studeren lastiger zijn dan studeren zonder functiebeperking. Toch is het heel goed mogelijk. Geef op tijd bij het studentendecanaat aan wat je functiebeperking is, ook als je denkt (nog) geen extra maatregelen nodig te hebben. De studentendecaan kan je ondersteuning bieden in de vorm van regelingen, voorzieningen en individuele begeleiding. Met hem of haar kun je bespreken wat de mogelijkheden zijn in jouw situatie.

Wat is een functiebeperking?

“Alle lichamelijke, zintuiglijke en psychische aandoeningen die meestal blijvend van aard zijn en die vaak tot studievertraging leiden.” Hieronder vallen ook niet zichtbare aandoeningen zoals dyslexie, RSI, chronische vermoeidheid, psychische problemen en chronische ziekten.

Profileringsfonds

Als je door je functiebeperking niet binnen de (verlengde) prestatiebeurs je einddiploma kunt behalen, kun je eventueel een beroep doen op de regeling Profileringsfonds van Hogeschool Inholland. De hoogte van deze ondersteuning is gelijk aan de beurs die je maandelijks hebt ontvangen van de DUO.

Wanneer een student als gevolg van bijzondere omstandigheden haar studie niet kan afronden binnen de (verlengde) prestatiebeurs kan zij onder bepaalde voorwaarden een beroep doen op het profileringsfonds van Inholland. Meer informatie hierover kan de student verkrijgen bij de studentendecaan.

Declaratieformulier (algemene) kosten voor studenten

Voor een aantal zaken kunnen studenten kosten declareren bij AVAG. Gebruik daarvoor onderstaand formulier:

Het declaratieformulier, de factu(u)r(en) en je bewijs van betaling moeten als één PDF bestand gemaild worden naar ato.vaa@inholland.nl (VAA-studenten) of ato.vag@inholland.nl (VAG-studenten).

Zorg ervoor dat je document exact als volgt is samengesteld:

  • op pagina 1 jouw ingevulde declaratieformulier
  • op pagina 2 de factuur en je bankafschrift

De afdeling financiën kan je declaratie alleen verwerken als je op bovenstaande manier je declaratie indient. Het PDF-bestand wordt ingelezen door een systeem, vandaar dat de volgorde van belang is.

Declaratieformulier persoonsgebonden budget voor studenten

Elke student die haar propedeuse heeft behaald, krijgt een persoonsgebonden budget van € 250, dat eenmalig gedurende de studie kan worden gebruikt voor een voor de verloskunde relevante training, cursus of congres. Klik hieronder voor de regels.

Elke student die haar propedeuse heeft behaald, krijgt een persoonsgebonden budget van € 250, dat eenmalig gedurende de studie kan worden gebruikt voor een voor de verloskunde relevante training, cursus of congres. Dat kan een verloskundig-inhoudelijke training of cursus zijn, die verdieping geeft aan dat wat in de opleiding wordt aangeboden. Maar ook een bijdrage aan een (buitenlands) congres dat anders niet te betalen is. Of een training in vaardigheden die ondersteunend zijn in het functioneren in een VSV, denk aan adviesvaardigheden of onderhandelingsvaardigheden. Er is veel mogelijk, mits je de relatie met de verloskunde kunt uitleggen.

Het budget mag naar keuze in jaar 2, 3 of 4 worden opgenomen. Maar omdat je, naarmate de studie vordert, beter zicht krijgt op wat de opleiding al dan niet binnen of extra-curriculair of in het honoursprogramma al aanbiedt, ligt het voor de hand om er later in de studie gebruik van te maken. Het bedrag mag ook in meerdere delen worden opgenomen. Het aanbod geldt vanaf cohort 2014, dus ook voor de huidige vierdejaars. Oudere cohorten, in het vorige curriculum, hebben een eigen aanbod gekregen, zij vallen onder een andere regeling.
Een voorwaarde is wel dat je het budget opneemt voor iets dat je volgt tijdens je opleiding, en niet ná je beëdiging.

De procedure is als volgt:
Je vraagt akkoord aan je SLC-er voor de training/cursus/congres waarvoor je een declaratie wilt indienen. Je gebruikt het formulier “Declaratie Studenten Persoonsgebonden budget”, om een declaratie van gemaakte kosten in te dienen ten laste van dit budget (En niet het algemene declaratieformulier voor studenten, omdat we de kosten ten laste van dit persoonsgebonden budget moeten kunnen bijhouden.
Ter onderbouwing voeg je de mail of paraaf van de SLC-er en een factuur of inschrijfbewijs inclusief een betalingsbewijs toe, en je stuurt het formulier en het betalingsbewijs per mail naar administratie.avag@inholland.nl.

Tegemoetkoming in de onkosten tijdens stages

Onder voorwaarden is het mogelijk een tegemoetkoming van de onkosten tijdens stages te ontvangen. Ga voor meer informatie hierover naar onderstaande link:

Tegemoetkoming onkosten stage

 

 

 

print deze pagina print deze pagina
Is de informatie duidelijk?
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)

Laden...