Om op de opleiding op een prettige manier met elkaar om te gaan is er een gedragscode voor studenten.

Met betrekking tot corona staan er protocollen en gedragsregels op Moodle.

Algemene gedragscode tijdens de lessen

 • De student komt op tijd.
 • De student toont interesse en betrokkenheid.
 • De student toont respect voor medestudenten, docenten en stagebegeleiders.

Voor het vaardigheidsonderwijs:

 • Van de student wordt verwacht dat zij goed voorbereid naar de vaardigheidstrainingen komt en dat zij actief meedoet tijdens de les. De docent kan de student aanspreken op ongewenst gedrag tijdens de training.
 • Indien de student de vaardigheidstraining in een andere dan de eigen groep wil volgen, dient de student te ruilen met een medestudent, anders krijgt zij geen toegang tot de training in de andere groep.
 • De student helpt de docenten aan het eind van de begeleide oefenmomenten met het opbergen van de materialen in de bakken en zorgt er tevens voor dat het lokaal helemaal opgeruimd is als de ruimte verlaten wordt. Dit betekent ook dat lege glazen, losse blaadjes e.d. meegenomen worden.
 • De student gaat zorgvuldig om met de materialen en meldt eventuele gebreken of ontstane schades bij de docent.

Tijdens toetsen
In aanvulling op de regels uit artikel 3.14 van de onderwijs- en examenregeling gelden bij schriftelijke toetsen nog de volgende gedragscodes:

 • Studenten met verlengde toetstijd zitten bij elkaar in één lokaal.
 • Studenten vullen bij binnenkomst de plaatsen op vanaf het raam zodat lege plekken bij de deur open blijven.
 • Boeken en dictaten mogen, tenzij expliciet tevoren door de docent aangegeven, niet meegenomen worden in het lokaal.
 • Mobiele telefoons, jassen en tassen mogen niet meegenomen worden in het lokaal of naar de toiletten; er is een af te sluiten lokaal waar de tassen achtergelaten kunnen worden.
 • Het is tijdens de toets verboden om een smart watch te dragen. De smart watch moet tijdens de toets in de tas worden gestopt.
 • Tijdens de toets mogen de studenten geen koffie/thee halen.
 • Studenten dienen zelf zorg te dragen voor een potlood, gum en puntenslijper.

Eten en drinken
Op de begane grond en in het souterrain (Amsterdam) en in de Huiskamer (Groningen) staan koffie- en theeautomaten. Bekers worden na gebruik in de afvalbak gedeponeerd.

Amsterdam: Het is niet toegestaan te eten en te drinken in de bibliotheek, tijdens het werken aan de computer of tijdens het oefenen met de vaardigheidsmaterialen. Tijdens de lessen, behalve in de collegezaal, is het toegestaan om te drinken in het lokaal.

Roken
Roken is alleen buiten toegestaan. Sigarettenpeuken worden in de asbakken en niet in bloembakken of elders gedoofd.

Telefoneren, mobiele telefoons
Mobiele telefoons worden uitgezet tijdens de lessen en in de bibliotheek.

Parkeren

Amsterdam
Fietsen: Rechts van de ingang van de school bevinden zich fietsenrekken.

Auto´s : Er is geen parkeergelegenheid.

Groningen
Fietsen: Op het schoolplein achter de school bevindt zich een overdekte fietsstalling. Fietsen worden niet tegen de muur van de school  geplaatst.

Auto´s:  Men kan zonder kosten parkeren op het terrein van Euroborg of op sommige plekken in de Oosterparkwijk. Het is voor studenten niet toegestaan te parkeren achter het pand.

 

Algemene gedragscode tijdens de stage

 • De cliënt staat centraal.
 • De student gaat zorgvuldig om met het beroepsgeheim.
 • De student toont respect voor de cliënt.
 • De student stelt zich voor aan de cliënt tenzij anders met de stagebegeleider wordt afgesproken. In beginsel spreekt de student de cliënt en de stagebegeleider met u aan.
 • De student gaat op professionele wijze om met de stagebegeleider en andere aan de stage verlenende instelling verbonden personen.
 • De student kan bij het in gebreke blijven op bovenstaande worden aangesproken door medestudenten, stagebegeleider en cliënt.

Als de student ten aanzien van deze gedragscodes in gebreke blijft kan de opleiding disciplinaire maatregelen treffen. In het gebouw van de VAG hangen specifieke huisregels (zie ook Moodle).

 Geheimhoudingsplicht

De verloskundige in opleiding is, evenals degene die reeds tot het beroep zijn toegetreden en de eed of belofte hebben afgelegd, verplicht geheim te houden:

“al hetgeen haar gedurende de opleiding tot het beroep verloskundige als geheim is toevertrouwd, of hetgeen daarbij als geheim ter harer kennis is gekomen, of waarvan zij het vertrouwelijke karakter moet begrijpen.” (afkomstig uit de eed van Hippocrates)

Kleding
Conform de richtlijnen van het ministerie van OC&W, het advies van de Commissie Gelijke Behandeling en de KNOV-standaard “hygiëne en infectiepreventie in de eerstelijns verloskundige praktijk” heeft AVAG kledingvoorschriften geformuleerd en opgenomen in haar gedragscode voor studenten. Deze voorschriften zijn zodanig geformuleerd dat ze niet discriminerend zijn en de vrijheid van meningsuiting niet aantasten.

De volgende voorschriften gelden:
Kleding die het hoofd bedekt is toegestaan mits de onderlinge communicatie hierdoor niet belemmerd wordt, dus de kleding niet het gezicht bedekt. Het betreft hier de communicatie tussen studenten onderling, tussen studenten en docenten, tussen studenten en stagebegeleiders en tussen studenten en cliënten. Deze communicatie is essentieel voor het leerproces en voor de professionele communicatie met de cliënt. Tijdens de stage gelden tevens de aanvullende kledingvoorschriften:

Kleding moet correct zijn en niet aanstootgevend. De kleding mag niet afleiden van wat de student doet. Decolletés, korte rokjes, naveltruitjes e.d. zijn om die reden dan ook niet toegestaan.

Verzorging
Om hygiënische redenen mogen geen ringen, armbanden en polshorloges gedragen worden tijdens de stage. Als er sieraden aan handen en onderarmen worden gedragen zijn er op de huid duidelijk meer micro-organismen aanwezig, waardoor er meer kans is deze over te dragen. Om dezelfde redenen mogen er tijdens verloskundige zorgverlening geen kunstnagels en nagellak worden gedragen. De nagels worden kort en schoon gehouden (lange nagels en sieraden verhogen het risico op scheuren van handschoenen). Lang haar moet worden opgestoken of bijeengebonden.

Aanvullend op deze regels kunnen stage-instellingen hun eigen gedragsregels hanteren.

print deze pagina print deze pagina
Is de informatie duidelijk?
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Laden...