De student wordt gevraagd de klacht eerst te bespreken (mondeling of per e-mail) met de persoon, medestudent of het orgaan,  op wie de klacht betrekking heeft.

Als rechtstreeks bespreken niet mogelijk is of de uitkomst is onbevredigend, dan kan de student een klacht formeel indienen. Bij formele klachten en geschillen valt AVAG onder de regeling zoals vastgelegd in het studentenstatuut van Inholland. Dit traject staat beschreven in artikel 22 t/m 26 van deel 8 van hoofdstuk 2 van de Onderwijsgids van Inholland.

print deze pagina print deze pagina
Is de informatie duidelijk?
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,50 out of 5)

Laden...