De Deelmedezeggenschapsraad (DMR) is het medezeggenschapsorgaan binnen AVAG. Hij valt onder de WHW en het daaruit voortvloeiende Medezeggenschapsreglement van Hogeschool Inholland. De DSI vervult op basis van artikel 41/6C van het Medezeggenschapsreglement tevens de rol van de Opleidingscommissie.

De DMR bestaat uit acht leden. Vier leden uit de medewerkersgeleding en vier leden uit de studentgeleding. Beide geledingen worden via verkiezingen gekozen. De zittingstermijn is drie jaar. De medewerkers ontvangen vergoeding binnen hun taakplaatje en de studentleden ontvangen een financiële vergoeding voor hun werkzaamheden.

De DMR kan invloed uitoefenen op de besluitvorming van het managementteam van AVAG. De DMR heeft, afhankelijk van het reglement, advies- en instemmingsrecht over onderwerpen die de organisatie betreffen zoals de onderwijs- en examenregeling, de begroting, meerjarenbeleidsplan, jaarplannen, taakbeleid, regelingen e.d..

print deze pagina print deze pagina
Is de informatie duidelijk?
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 4,00 out of 5)

Laden...