De examencommissie voert de wettelijk vastgelegde taken van een examencommissie uit. De taken en bevoegdheden van de examencommissie staan beschreven in de WHW art 7.12 en de wet Versterking Besturing Hoger Onderwijs (2010).

De opleiding kent één examencommissie die naast de voorzitter bestaat uit drie leden van beide locaties samen en ondersteund wordt door een secretaris.

De examencommissie beoordeelt of de opleiding voldoet aan de onderwijs- en examenregeling van de opleiding (OER) en borgt het eindniveau van de student die afstudeert. Daarnaast heeft de examencommissie een taak in de borging van de toetsorganisatie en kwaliteit van de toetsen. Zij stelt hiertoe richtlijnen op ter beoordeling en vaststelling van de toetsen en de uitslagen ervan.

Samengevat heeft de examencommissie de volgende taken:

  • Het aanwijzen van examinatoren (inclusief afstudeerfase);
  • vaststellen of studenten aan het eindniveau van de opleiding voldoen (uitreiking getuigschriften);
  • kwaliteitsborging van de tentamens en examens;
  • vaststellen van richtlijnen om de toetsuitslagen te beoordelen en vast te stellen (beoordelingsnorm, criteria, cesuur);
  • behandeling van klachten, bezwaren en beroepen;
  • beoordeling van vrijstellingsverzoeken en EVC’s;
  • beoordeling van de kwaliteit van individuele studietrajecten;
  • behandeling fraude bij toetsing.
  • De examencommissie stelt jaarlijks een jaarverslag samen, waarin zij verslag doet van haar activiteiten, bevindingen, beslissingen en aandachtspunten formuleert voor het komend studiejaar.

De examencommissie vergadert minimaal éénmaal per maand met uitzondering van de zomerperiode. De examencommissie doet na de ontvangstbevestiging van een verzoek van een student binnen uiterlijk zeven werkdagen na een reguliere vergadering uitspraak.

Verzoeken aan de examencommissie worden digitaal aangeleverd en uitsluitend met behulp van bestaande formats (zie Moodle). De verzoeken moeten uiterlijk één week voorafgaand aan de vergadering binnen zijn om in behandeling genomen te worden. Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met de ambtelijke secretaris van de examencommissie. De vergaderdata en andere informatie betreffende de examencommissie zijn te vinden op Moodle.

De examencommissie is bereikbaar via: examencommissie.avag@inholland.nl

print deze pagina print deze pagina
Is de informatie duidelijk?
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 votes, average: 1,00 out of 5)

Laden...