Tijdens de stages op verschillende locaties treedt de student voortdurend in contact met cliënten en pasgeborenen. De student wordt daarom geacht hygiëne- en infectiepreventiemaatregelen te treffen. Het gaat erom besmettingskans voor zowel de zorgverlener als de cliënt te minimaliseren. Richtlijnen voor de eerstelijns praktijksituatie zijn beschreven in de KNOV-standaard “Hygiëne en infectiepreventie”.

Hepatitis B

Studenten moeten beschermd zijn tegen Hepatitis B. Voor iedereen die nog niet gevaccineerd is, wordt in de eerste week van het opleidingsjaar gestart met het HBV vaccinatietraject. Dit traject bestaat in totaal uit minimaal 3 vaccinaties (richtlijn vaccinaties in: augustus, september en februari, titerbepaling in april/mei). Zolang je de uitslag nog niet hebt ontvangen en wel al stage loopt, let dan op dat je geen invasieve handelingen verricht.

Berichtgeving over de organisatie van de vaccinaties ontvangen de studenten voor de start van het studiejaar per post. De secretaresses van de propedeusefase van AVAG zijn contactpersoon voor overige vragen. De kosten van de vaccinaties zijn voor de opleiding.

Hier lees je alles over de regelgeving en procedure die de Academie Verloskunde Amsterdam Groningen hiervoor hanteert.

Rubella (rode hond)

Als verloskundige moet je beschermd zijn tegen Rubella. Wij gaan ervan uit dat je hiervoor als kind gevaccineerd bent, want Rubella is onderdeel van de BMR-vaccinatie. We vragen je om je vaccinatiebewijs te mailen naar ATO.VAA@inholland.nl. Mocht je niet (meer) beschikken over een vaccinatiebewijs en ben je wel gevaccineerd, dan kun je deze opvragen bij  ent-administratie van het RIVM (https://rijksvaccinatieprogramma.nl/contact/dvp-dienst-vaccinvoorziening-en-preventieprogrammas).

Wanneer je geen vaccinatiebewijs kunt overleggen, word je in de laatste ronde van het vaccinatietraject van hepatitis B (de titerbepaling) via de opleiding meegenomen om te controleren of je genoeg antistoffen hebt. We spreken van voldoende antistoffen bij een titer >10 IU/ml. Wanneer je titer lager is, dien je via de huisarts alsnog één vaccinatie te krijgen en jezelf opnieuw te laten controleren. LET OP: dit plan je zelf in!

LET OP: Zolang de opleiding vanaf het tweede studiejaar niet in het bezit is van de titerbepalingen Rubella en Hepatitis- B zullen er geen stages worden gepland!

Heb je vragen en staat het antwoord hier niet bij?
Mail dan naar ATO.VAA@inholland.nl (studenten VAA en VAG)

Stages in het buitenland

Zodra de stage is goedgekeurd wordt, indien nodig, gestart met de vaccinaties. Het is belangrijk dat dit ongeveer zes weken voor het vertrek wordt gestart. Indien een door de GGD geadviseerde standaard vaccinatie niet vergoed wordt door de eigen ziektekostenverzekering kan dit gedeclareerd worden bij AVAG via het normale declaratieformulier en opgestuurd worden met betaalbewijs en bewijs van afkeuring door verzekering aan: claartje.hart@inholland.nl (VAA) of relinde.vanderstouwe@inholland.nl (VAG).

Zie de pagina Studeren in het buitenland voor meer informatie over de voorbereiding op een onderwijsperiode in het buitenland. Een vaccinatieconsult kan worden aangevraagd bij het UMCG of het AMC. Zie de adressen hieronder.

MRSA

Iedereen die naar het buitenland gaat loopt kans op besmetting met de MRSA bacterie. Daarom zullen alle studenten direct na de buitenlandstage op MRSA getest moeten worden. De student mag pas weer stagelopen in Nederland indien de kweekuitslag negatief is. Hiermee dient bij de planning van de stages rekening te worden gehouden. Stage lopen in Nederland zonder testuitslag kan zeer grote problemen opleveren voor de stagepraktijk en de cliënten. Bij een positieve test zal er een voorstel tot behandeling worden gedaan. Vaak bestaat de behandeling uit een antibioticakuur en het herhalen van de test. Dit kan de studie vertragen doordat de stage later kan worden gestart. Pas als na opnieuw testen de uitslag van de test negatief is, kan de stage worden hervat. AVAG vergoedt de test, mits via de test via het UMCG of AMC wordt uitgevoerd.

VAA:

Neem voor de MRSA test of vaccinatieconsult contact op met
Dr. Jaap (J.J.) Maas, klinisch arbeidsgeneeskundige & bedrijfsarts – reizigersadviseur op dinsdag, woensdag en donderdag. Hij is bedrijfsarts van de divisie G, Arbodienst in het AMC. Telefoonnummer is 020-5662083 en sein 815920.

VAG:

Neem voor de MRSA test contact op met de dienst arbeid en gezondheid van het UMCG, mw. Scarlet Provence-Pourier, 050-3614535
Het contactadres consult is:
De dienst Arbeid en Gezondheid van het UMCG
bezoekadres: Triadegebouw ingang 24, 1e verdieping, kamer E1.15
postadres: Secretariaat, Antwoordnummer 549, 9700 WB Groningen
telefoonnummer: 050-3612297 of 050-3614535