De eindtermen van de opleiding voor Cohorten 2013 en eerder zijn geformuleerd als competenties.
Afgeleid van de latere werksituatie en de te verwachten ontwikkelingen in de verloskundige zorg heeft de opleiding vijf beroepsdomeinen geformuleerd: de zorgvraag, het management, de wetenschap, de maatschappij en de beroepsbeoefenaar. Binnen deze domeinen heeft AVAG een zevental kerncompetenties opgesteld die elke verloskundige moet bezitten om haar beroep in de volle breedte uit te oefenen. Zij vatten de kerntaken en – rollen van de ‘competente’ verloskundige samen in één of twee regels.

Elke kerncompetentie kent een aantal deelcompetenties die de kerncompetenties wat preciezer omschrijven. Dat lukt vaak niet in één regel. Vandaar dat er onder een kerncompetentie meerdere deelcompetenties vallen. 

Domein de zorgvraag

Competentie 1: De Verloskundige levert integrale zorg aan de cliënt in de fertiele periode

Deelcompetenties
1.1 Op basis van risicoselectie maakt de verloskundige cliëntgebonden beleid.
1.2 De verloskundige verleent preventieve zorg.
1.3 De verloskundige geeft voorlichting en advies.
1.4 De verloskundige verleent medisch-technische zorg.
1.5 De verloskundige verleent psychosociale zorg.
1.6 De verloskundige gaat een professionele relatie aan, rekening houdend met biologische, psychosociale, culturele en levensbeschouwelijke factoren.
Domein het management
Competentie 2: De verloskundige voert het management  binnen de eerstelijns verloskundige gezondheidszorg uit

Deelcompetenties
2.1  De verloskundige coördineert de cliëntenzorg, gebruik makend van de sociale kaart.
2.2  De verloskundige werkt t.b.v. het management van de zorg samen met anderen (verloskundigen en andere disciplines).
2.3  De verloskundige verricht ten behoeve van de praktijkvoering management- en  beheerstaken.
2.4  De verloskundige registreert en documenteert de voor de zorgverlening aan de cliënt benodigde gegevens.
2.5  De verloskundige werkt in een cyclisch proces van kwaliteitszorg aan de continue verbetering van de verloskundige zorg.
Domein de wetenschap
Competentie 3: De verloskundige gebruikt wetenschappelijke informatie en baseert  haar verloskundig handelen op Evidence Based Medicine c.q. best practice

Deelcompetenties
3.1  De verloskundige verzamelt informatie over ontwikkelingen in de beroepspraktijk, met een  accent op interventies, risicoselectie, medisch technische en medisch ethische    vraagstukken.
3.2  De verloskundige beoordeelt deze informatie op haar (wetenschappelijke) waarde.
3.3  De verloskundige past wetenschappelijke informatie toe in de beroepsuitoefening.
Competentie 4:  De verloskundige verricht beroepsgeoriënteerd literatuuronderzoek en
participeert in eenvoudig toegepast beroepsgeoriënteerd onderzoek

Deelcompetenties
4.1  De verloskundige genereert onderzoeksvragen n.a.v. gesignaleerde beroepsvraagstukken.
4.2 De verloskundige verricht beroeps georiënteerd literatuuronderzoek en implementeert en evalueert de uitkomsten in de praktijk.
4.3  De verloskundige participeert in kwalitatief en/of kwantitatief beroeps georiënteerd   onderzoek en implementeert en evalueert de bevindingen in de praktijk.
Domein de maatschappij
Competentie 5:  De verloskundige draagt een maatschappelijke verantwoordelijkheid tijdens en ten aanzien van haar beroepsuitoefening en gedraagt zich daarnaar

Deelcompetenties
5.1 De verloskundige stemt haar handelen af op de maatschappelijke factoren die betrekking  hebben op de volksgezondheid.
5.2 De verloskundige handelt volgens professionele en ethische normen en legt  verantwoording af aan cliënten, collega’s en andere belanghebbenden.
5.3 De verloskundige draagt bij aan de ontwikkeling en profilering van het vakgebied.
5.4 De verloskundige maakt een zorgvuldige afweging bij de keuze tussen zorgvraag,  zorgmogelijkheden en zorgnoodzaak.
Domein de beroepsoefenaar
Competentie 6: De verloskundige werkt aan de eigen competentieontwikkeling

Deelcompetenties
6.1 De verloskundige werkt aan haar persoonlijke ontwikkeling.
6.2 De verloskundige werkt aan haar professioneel ontwikkelingsproces.
6.3 De verloskundige handelt –rekening houdend met eigen (ethische) waarden en normen- volgens professionele normen.

Competentie 7: De verloskundige draagt bij aan de competentieontwikkeling van (toekomstige) collegae en andere werkers in de gezondheidszorg

Deelcompetenties
7.1 De verloskundige draagt bij aan het binnen- en buitenschoolse leerproces van aanstaande collegae.
7.2 De verloskundige draagt bij aan de competentieontwikkeling van collegae en andere zorgverleners in de verloskundige keten.

 

print deze pagina print deze pagina
Is de informatie duidelijk?
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (5 votes, average: 4,40 out of 5)

Laden...

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie