Naam onderwijseenheid Welzijn in de fertiele levensfase
Onderwerp Psyche,Gedrag Gezondheid II
Studiejaar  2
Duur in weken  4
Studielast  3 EC
Contacttijd  42 uur
Beschrijving van de module
Module 10 is de tweede in de driedelige reeks Psyche, Gedrag en Gezondheid (PGG), met als ondertitel: Vrouw zijn – Welzijn.In deze module staan vier thema´s centraal, allen gerelateerd aan vrouwen in kwetsbare situaties. De eerste week staat in het teken van preconceptiezorg. Het is bekend dat vrouwen in achterstandsituaties op sociaal en economisch vlak het meest kunnen profiteren van een adequate preconceptiezorg. In de tweede week van deze moduel leer je om vrouwen en hun gezinnen te beschouwen in hun leefomgeving, waarbij het vaak gaat over kwetsbare milieus en achterstandssituaties. Je komt in situaties waar sprake is van kindermishandeling of seksueel en huiselijk geweld. Hoe signaleer je dit? Hoe maak je het bespreekbaar? Hoe ga je om met angst en pijn in geweldsituaties? In week 3 bestudeer je de onderwerpen infertiliteit en subfertiliteit met de daarbij behorende mogelijkheden tot behandeling. Ook komen gynaecologische afwijkingen aan bod met de invloed op de fertiliteit. In de laatste week van deze module ga je de complementaire en alternatieve geneeswijzen in de geboortezorg beschouwen en ga je met elkaar debatteren over alternatieve en reguliere verloskunde.Zoals in elke module is er ook nu weer aandacht voor wetenschappelijk onderzoek. Deze keer leer je de validiteit van wetenschappelijk onderzoek te beoordelen en op welke wijze medisch-ethische toetsing van wetenschappelijk onderzoek plaatsvindt.
Doelen van de module
De student kan:

 1. Kwetsbare groepen in de Nederlandse maatschappij identificeren en hun specifieke problematiek in de geboortezorg benoemen.
 2. Copingmechanismen herkennen en benoemen bij het omgaan met stress, pijn en angst.
 3. De neuropsychologische factoren uiteenzetten die van invloed zijn op pijn, angst en stress gedurende de zwangerschap en baring.
 4. De prevalentie en oorzaken van infertiliteit en subfertiliteit bij de vrouw en man uitleggen en de diagnostiek ervan beschrijven.
 5. De behandelmethoden van geassisteerde reproductie vanuit medisch perspectief toelichten.
 6. Bij afwijkingen, operaties aan de genitalia interna en vrouwelijke genitale verminking, de ethische aspecten en de consequenties voor haar fertiele leven uiteenzetten.
 7. De invloed van sociaalmaatschappelijke variabelen en cognitie op de effectiviteit van gezondheidscommunicatie uitleggen.
 8. Counselingsvaardigheden, aanzetten tot gedragsverandering en motiverende gespreksvoering toepassen.
 9. Debatteren over de voor- en nadelen van het gebruik van complementaire en alternatieve geneeswijzen in de verloskunde.
 10. De vier morele principes van de medische ethiek toepassen op verloskundige casuïstiek.
 11. De eigen normen en waarden ten aanzien van (homo)seksualiteit, huiselijk geweld en seksueel misbruik verkennen, en deze relateren aan het beroep van verloskundige.
 12. De incidentie en prevalentie van huiselijk geweld en kindermishandeling benoemen, en de rol die de verloskundige kan vervullen uiteenzetten.
 13. Huiselijk geweld bespreekbaar maken en hierbij eigen emoties hanteren.
 14. Op kritische wijze de interne en externe validiteit van een wetenschappelijk artikel beschouwen in het bijzonder in relatie tot de statistische analyses.
 15. Op wetenschappelijke en gestructureerde wijze onderzoek rapporteren.
 16. Het actuele thema migratie beschouwen aan de hand van verschillende sociologische benaderingen
 17. In een simulatiesetting coachingstechnieken toepassen in de begeleiding van een cliënt.

 

terug naar het schema

print deze pagina print deze pagina
Is de informatie duidelijk?
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)

Laden...