Naam onderwijseenheid Samenwerken & gezondheidsbevordering in de geboortezorg
Studiejaar 3
Duur in weken 10 weken
Studielast 12 EC
Contacttijd
Beschrijving van de module
Module 15 biedt onderwijs over de geboortezorg vanuit drie perspectieven: de organisatie van de zorg (leerlijn Samenwerken en organiseren – S&O), het bevorderen van de gezondheid van een populatie (leerlijn Public Health – PH) en het verloskundig redeneren en handelen (leerlijn Klinisch redeneren en handelen – KRH). In de voorgaande jaren is dit allemaal al eerder aan de orde geweest maar nu gaat het om verdieping. Bij Klinisch redeneren en handelen word je bijvoorbeeld uitgedaagd om te focussen op de toepassing van women-centered care in de verloskunde. De eerder geleerde verloskundige vaardigheden ga je nu toepassen in scenario’s waarbij de nadruk ligt op samenwerken en organiseren. Ook ga je, verdeeld over het gehele jaar, in het kader van de leerlijn Professionaliseren, een supervisietraject doorlopen. Dit bestaat uit twaalf bijeenkomsten, verdeeld over de semesters 3.1 en 3.2, een deel tijdens de stage en een deel tijdens het binnenschoolse onderwijs. Het derde jaar bevat twee ‘gespiegelde’ trajecten: als de ene helft van het cohort stage loopt, heeft de andere helft binnenschools onderwijs, en andersom.
Doelen van de module
Na deze module kan de student:

Moduledoelen Samenwerken & Organiseren

 1. Gestructureerd een vraagstuk oplossen door te werken volgens de basisprincipes van projectmatig werken.
 2. Verbeterpunten voor de integrale geboortezorg opstellen in het licht van ontwikkelingen in de organisatie van de zorg op macroniveau.
 3. Procesmatige veranderingen in de geboortezorg in het VSV en de regio uiteenzetten en beïnvloeden, met behulp van strategische en veranderkundige concepten en instrumenten.
 4. Vanuit het cliëntenperspectief innovaties in de verloskundige zorg uitleggen en deze ontwikkelen, en monitoren.
 5. Binnen een kwaliteitszorgsysteem de veiligheidscompetenties van zorgprofessionals herkennen en optimaliseren.

KET 12 Analyse en evaluatie van een organisatieontwikkeling in de geboortezorg

 1. Uitleggen waarom en hoe integrale zorg een breed gedeeld uitgangspunt in de zorg is geworden en beoordelen in hoeverre deze beweegredenen ook voor de geboortezorg geldig zijn.
 2. Herkennen welk bekostigingsmodel in de geboortezorg past bij de door verloskundigen nagestreefde doelen in een specifieke VSV-regio.
 3. Herkennen van verschillende juridische samenwerkingsvormen waarmee een regio de samenwerking kan formaliseren, passend bij de VSV-strategie.
 4. De strategische keuzen en veranderkundige methoden analyseren die door de verschillende stakeholders in de regio worden toegepast bij het realiseren van hun doelen.
 5. De samenwerking tussen de verschillende stakeholders analyseren, evenals de wijze waarop zij omgaan met spanning/conflict in visie, invloed en belangenbehartiging.
 6. Met behulp van de geleerde concepten ontwikkelingen in de samenwerking in de geboortezorg evalueren, in een regio naar keuze, en hiervoor steekhoudende aanbevelingen doen.
 7. Betogen hoe verloskundigen in de regio hun nagestreefde doelen realiseren en welke strategieën zij daarbij het beste kunnen toepassen.

KET 13 Een verbeterplan schrijven voor een verloskundige praktijk/afdeling verloskunde/VSV t.a.v. kwaliteit van zorg

 1. Een verbeterplan maken, gericht op innovaties in de geboortezorg, met daarin een centrale plek voor de keuze van de cliënt en cliëntbeweging.
 2. Implementatieadviezen benoemen voor een verbeterplan bij een samenwerkingsvraagstuk. Een systematische analyse van een probleem op instellingsniveau (verloskundige praktijk, ziekenhuisafdeling, VSV) maken.
 3. De stappen voor verbetering van kwaliteit van zorg op een systematische manier toepassen.
 4. Implementatieadviezen benoemen voor een verbeterplan bij een samenwerkingsvraagstuk.

 

Moduledoelen Public Health

Deeltaak 9.3

 1. Een gezondheidsbevorderende interventie ontwikkelen met gebruik van een model voor planmatige gezondheidsvoorlichting en gedragsverandering, in een gefingeerde context.
 2. In de probleemanalyse gezondheidsverschillen, kwetsbare groepen en/of diversiteit onderscheiden.
 3. Een gezondheidsbevorderende interventie kritisch beschouwen, zowel in Nederlandse als in internationale setting.
 4. Reflecteren op de maatschappelijke (cultureel, sociologisch, politiek, ethisch) gevolgen van relevante public health interventies, zowel nationaal als internationaal.
 5. Reflecteren op de relevantie van public health voor de verloskundige beroepsuitoefening.

 

Moduledoelen Verloskundig Redeneren en Handelen

Na deze module kan de student:

 1. Bij casuïstiek in de verloskundige context klachten en/of symptomen herkennen en gezondheidsbevorderende adviezen geven met kennis van de fysiologie en normaliteit.
 2. Bij casuïstiek met klachten en/of symptomen in de preconceptionele periode in samenspraak met de cliënt de mogelijke beleidsopties, inclusief prognose op korte en lange termijn, tegen elkaar afwegen en tot een passend evidence based beleid komen.
 3. Bij prenatale casuïstiek met klachten en/of symptomen tijdens de huidige zwangerschap in samenspraak met de cliënte de mogelijke beleidsopties, inclusief prognose op korte en lange termijn tegen elkaar afwegen en tot een passend evidence based beleid komen.
 4. Bij casuïstiek met klachten en/of symptomen in de huidige natale periode in samenspraak met de cliënte de mogelijke beleidsopties, inclusief prognose op korte en lange termijn, tegen elkaar afwegen en tot een passend evidence based beleid komen.
 5. Bij casuïstiek (moeder en kind) met klachten en/of symptomen in de huidige postnatale periode in samenspraak met de cliënte de mogelijke beleidsopties, inclusief prognose op korte en lange termijn, tegen elkaar afwegen en tot een passend evidence based beleid komen.
 6. Kennis uit ziekteschema’s toepassen uit voorgaande modules.
 7. Een ziekteschema opstellen voor alle items uit de differentiaaldiagnose bij bloedverlies in de tweede helft van de zwangerschap, partus prematurus (imminens), de premature neonaat en wiegendood of Sudden Infant Death Syndrome (SIDS).
 8. In een gesimuleerde situatie in (interprofessioneel) (teamverband) handelen bij:
  1. Eclampsie en shock
  2. Reanimatie volwassene
  3. Navelstrengprolaps
  4. Inversio uteri
  5. Reanimatie neonaat
  6. Partus bij een foetus in stuitligging
  7. Partus waarbij een schouderdystocie optreedt.
 9. In een gesimuleerde situatie een aantal midrisk-vaardigheden natale periode oefenen.
 10. In een gesimuleerde situatie een preconceptieconsult uitvoeren met behulp van SDM of motiverende gespreksvoering met als doel voorwaarden te optimaliseren voor een zwangerschap.
 11. In een gesimuleerde situatie een cliënte waardevrij counselen over prenatale screening op aangeboren afwijkingen, zodat de cliënt een geïnformeerde, autonome beslissing kan nemen.
 12. In een gesimuleerde situatie verschillende gespreks- en samenwerkingsvaardigheden inzetten bij o.a. interprofessionele setting, slechtnieuwsgesprek en kwetsbare groepen.
 13. Ervaringen uit het supervisietraject (leerlijn Professionaliseren) inzetten bij je eigen professionele houding in het verloskundig redeneren en handelen

 

terug naar het schema

print deze pagina print deze pagina
Is de informatie duidelijk?
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)

Laden...