Naam onderwijseenheid Onderzoeksstage
Studiejaar 3
Duur in weken 11
Studielast 15 EC
Contacttijd
Beschrijving van de module
In de onderzoeksstage werk je aan twee producten van de Leerlijn Wetenschap. Het gaat hierbij om de individuele toets voor KET 10 (een wetenschappelijk onderzoek opzetten en uitvoeren en hierover schriftelijk rapporteren aan medische professionals) en deeltaak 11.3b (een mondelinge presentatie geven van het eigen onderzoek aan medische professionals).

De verloskundige zorg in Nederland en de organisatie daarvan zijn volop in beweging. Ontwikkelingen volgen elkaar snel op. Er is in toenemende mate aandacht voor een gezonde start van de zwangerschap, de preconceptionele periode. Primaire preventie van aandoeningen wordt daarmee mogelijk en secundaire preventie van aandoeningen wordt steeds belangrijker. Ook nemen de mogelijkheden van screening en diagnostiek toe en de zwangere en haar partner moeten steeds vaker ingrijpende beslissingen nemen over het gebruik van die mogelijkheden.

Verder is de verloskunde de laatste jaren vaak in het nieuws: is het nog wel veilig (genoeg) om thuis te bevallen? Het is de taak van de verloskundige de aanstaande ouders goed over al deze aspecten te informeren, te counselen en te begeleiden bij het nemen van beslissingen. De aanbod gestuurde zorg verandert in een vraag gestuurde zorg waarin de cliënt centraal staat.

Binnen de beroepsgroep van verloskundigen, alsook in de samenwerking met huisartsen, gynaecologen en kinderartsen, is evidence-based (samen)werken van belang. Steeds vaker is ‘de verloskundige keten’ onderwerp van afstemming en gesprek tussen de disciplines. Richtlijnen, protocollen en standpunten worden mono-, maar ook multidisciplinair ontwikkeld en indicatoren voor de bewaking van de kwaliteit van de zorg zijn vastgesteld door de beroepsgroepen. Regionale afspraken en protocollen sturen de samenwerking, en in bijna ieder ziekenhuis werken verloskundigen in de tweedelijnszorg. Steeds meer eerstelijns centra worden opgezet in de nabijheid van een ziekenhuis.

Het is duidelijk dat voor het optimaal functioneren binnen de zorg de verloskundige haar kennis en vaardigheden up-to-date moet houden. Dat betekent onder andere dat zij nieuwe ontwikkelingen kritisch moet kunnen beschouwen en haar handelen baseert op wetenschappelijke informatie. Waar mogelijk levert de verloskundige een bijdrage aan de ontwikkeling van het beroep en participeert zij in voor de beroepsgroep relevant onderzoek.

De onderzoeksstage is bedoeld om je zo goed mogelijk voor te bereiden op evidence-based werken in alle facetten van het beroep. In deze stage staat de opzet, uitvoering en rapportage van wetenschappelijk onderzoek in de verloskunde centraal. De stappen van empirisch onderzoek worden doorlopen in tien onderzoeksweken. De onderzoeksresultaten worden vastgelegd in een bachelorthese en mondeling gepresenteerd.

Doelen van de module
Na deze module kan de student:

  1. Een voor de beroepsgroep relevante onderzoeksvraag formuleren.
  2. De onderzoeksvraag plaatsen binnen het kader van de meest relevante wetenschappelijke literatuur.
  3. Bij de vraagstelling een passend onderzoeksdesign vaststellen en uitvoeren.
  4. De medisch-ethische aspecten van het eigen onderzoek beoordelen en beschrijven.
  5. De keuze voor de gebruikte methoden van dataverzameling correct beargumenteren.
  6. De verzamelde gegevens op correcte wijze archiveren.
  7. De gegevens analyseren op een wijze die past bij het onderzoeksdesign.
  8. De resultaten van de analyse correct interpreteren in relatie tot de meest relevante wetenschappelijke literatuur en de interne validiteit van het eigen onderzoek.
  9. Een wetenschappelijk these schrijven over het uitgevoerde onderzoek.
  10. De bevindingen van het uitgevoerde onderzoek presenteren en bediscussiëren.

 

terug naar het schema

print deze pagina print deze pagina
Is de informatie duidelijk?
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)

Laden...