Doelen
Tijdens de STA is het de bedoeling dat je:
• verbindingen legt tussen de theorie en de praktijk en vice versa;
• leert klinisch te redeneren en te handelen;
• reflecteert op de beroepsuitoefening en leert integratief te werken en te handelen vanuit de driehoek wetenschap – cliëntgerichte zorg – praktijksituatie;
• je bewust wordt van rollen, taken en verantwoordelijkheden binnen de interprofessionele con-text van de stage, refererend aan het beroepsprofiel in een verloskundig samenwerkingsver-band;
• debatteert en argumenteert over thema’s als leiderschap, samenwerking en cliëntveiligheid.

Planning (Jaar 3)
Elke stageperiode van tien weken start op de eerste maandag met een binnenschoolse STA. De ove-rige STA vinden plaats op vrijdagen. In totaal worden per tien weken drie binnenschoolse STA ge-pland. Zie voor een overzicht van de STA-data het jaarrooster.
Waar mogelijk worden LVGT en IVOO-bijeenkomsten tijdens een STA gepland.
STA binnenschools

Supervisiebijeenkomsten
Zie voor nadere informatie de handleiding Supervisie traject jaar 3.

In studiejaar 3 volg je een supervisietraject van twaalf bijeenkomsten van twee uur. Een supervisie-groep bestaat uit drie studenten en een supervisor, gedurende het gehele studiejaar. De supervisie-bijeenkomsten vinden in een stageperiode de eerste twee keer binnenschools plaats en verder o.a. in de vorm van Lync-meetings. De startbijeenkomst is op de eerste maandag van de stageperiode.

Casuïstiekbesprekingen
Een onderdeel van de STA is casuïstiekbespreking. Casusbesprekingen kunnen voorbereid worden in de digitale leeromgeving, waarbij de voorbereidende activiteiten gedaan kunnen worden met bijvoor-beeld Blackboard of Dropbox.

Wettelijke activiteiten
De wettelijke activiteiten kunnen als richtsnoer gebruikt worden om leerstof uit de BoKS (opnieuw) aan de orde te laten komen. De uitvoering van de wettelijke activiteiten is op de stageplek besproken en kan binnenschools worden geëvalueerd.

IVOO (Jaar 3)
In het project IVOO (Interprofessionele Verloskunde Organisatie Onderwijs) ontvangen master 2-geneeskundestudenten van het VUmc en verloskundigen-in-opleiding van de AVAG gezamenlijk, interprofessioneel onderwijs. Interprofessioneel leren en werken leidt tot een betere kwaliteit van zorg, effectievere zorg en hogere arbeidssatisfactie bij de professionals.
Het onderwijs heeft een omvang van vier lesuren en vindt plaats op vrijdagen. De bijeenkomsten woden zoveel mogelijk gepland op STA-dagen. Voorafgaand aan elke bijeenkomst wordt de vereiste voorbereiding per e-mail verstuurd.
Elke derdejaarsstudent van de VAA neemt twee keer per jaar deel aan een IVOO. Ook de studenten van de VAG worden uitgenodigd om aan dit onderwijs deel te nemen.