Aanwezigheid
Voor de stage geldt een honderd procent aanwezigheidsplicht. Het aantal dagen dat je afwezig bent geweest wordt door de opleider op de Beoordeling professioneel gedrag ingevuld. Deze dagen moeten in de volgende stageperiode worden ingehaald.
Een stageweek heeft een studiebelasting van 42 uur. Tijdens de stage zijn er STA en landelijke voort-gangstoetsen (LVGT) gepland. Indien je aanwezig bent bij de STA of LVGT gaan deze uren af van de stage-uren. Opdrachten maken, het spreekuur voorbereiden, theorie opzoeken doe je in de rustigere uren van een dienst.
Ook het bijwonen en uitvoeren van wettelijke activiteiten valt onder stagetijd.

Activiteiten
Tijdens een stagedag verricht je, afhankelijk van je leerdoelen en het aanbod, verschillende activitei-ten, zoals: spreekuur 1e of 2e lijn, partusdienst, visite op de zwangeren-, kraam- en neonatologieafde-ling, dienst op de verloskamers, spoedconsult, het bijwonen van overdracht, overleg en onderwijs.
Het aantal uren dat je in de verloskundigenpraktijk stage loopt, hangt af van de praktijkomvang. De AVAG heeft geen harde eisen gesteld aan het aantal zorgeenheden dat een stagebiedende praktijk moet hebben. We verwachten dat opleiders en studenten samen een optimale invulling geven aan het aantal stage-uren.

Organiseren van de toetsing
KPB
Bepaal de momenten van toetsing door middel van een KPB samen met de opleider. Vraag bij oe-fenmomenten mondelinge of schriftelijke feedback; hiervoor kan het betreffende KPB-formulier ge-bruikt worden. Laat, als je voldoende hebt geoefend, de KPB beoordelen en valideren. Nodig de sta-geopleider hiervoor uit in Scorion. Nogmaals: bij een voldoende beoordeling van de deeltaak dien je deze verder zelfstandig (met begeleiding op afstand) uit te kunnen voeren.
Afronden stage
Aan het einde van de stage rond je met de opleider de stage af. Hierbij wordt nagegaan in hoeverre het plan van aanpak gerealiseerd is.

Nodig voorafgaand aan het gesprek de stageopleider uit voor de digitale verrichtingenlijst, de wettelij-ke activiteitenlijst en de Beoordeling professioneel gedrag.
Houd de verrichtingen en wettelijke activiteiten schriftelijk bij. Neem de lijsten mee naar het gesprek. De stageopleider neemt de aantallen van de lijsten over in Scorion en vervolgens worden de lijsten gevalideerd en verzonden. De baringen kun je laten aftekeken door per baring het Aftekenformulier baringen door de stageopleider in te laten vullen en te laten valideren in Scorion.
Daarnaast heeft de stageopleider de Eindbeoordeling professioneel gedrag ingevuld in Scorion. Deze wordt tijdens het afrondingsgesprek besproken.

Opleiding
Vanuit de opleiding neemt een docent van het semesterteam contact met je op om te horen hoe het met je gaat: hoe voel je je op de werkplek, hoe gaat het met je studievoortgang? Als alles goed gaat of je bent geholpen met een paar kleine tips, dan blijft het bij een eenmalig contact.
Bespreek tijdens de STA je ervaringen in je supervisiegroep.
Er kunnen problemen zijn die meer aandacht verdienen, bijvoorbeeld persoonlijke problemen of be-lemmeringen in de interactie met de opleider. Neem dan contact op met je SLB-coach.