Maak voorafgaand aan de stage een plan van aanpak, op basis van je persoonlijke beginsituatie, je leerdoelen en de toetsing van de stage. Gebruik daarvoor het formulier Samenwerkingsafspraken stage, dat je kunt vinden op Moodle.
Lees, voordat je begint met je stage in de kliniek, de documenten van de betreffende kliniek goed door. De klinieken staan met alle benodigde contactgegevens in het stageplansysteem:

Stageplansysteem VAA
Stageplansysteem VAG

Plan minimaal twee weken voor de stage een kennismakingsgesprek. Zorg ervoor dat het formulier Samenwerkingsafspraken stage vóór het gesprek in het bezit is van de stageopleider.

Kennismakingsgesprek
Bespreek in het kennismakingsgesprek met de stageopleider de haalbaarheid van het plan van aan-pak en de wederzijdse verwachtingen. Stem het dienstrooster en de planning af op de deeltaken die je wilt laten beoordelen en de activiteiten die je wilt gaan uitvoeren tijdens de stage.
In de klinische setting wordt tijdens dit gesprek de indeling op de verschillende afdelingen afgespro-ken.
Laat, om inzicht te geven in je niveau van functioneren, zien welke vaardigheidstoetsen en deeltaken je hebt behaald en welke verrichtingen en activiteiten je al hebt afgetekend. Vertel welke kwaliteiten je bezit en wat jouw leerdoelen zijn voor de stage. Neem een aankondiging mee voor in de wachtkamer, waarin je jezelf presenteert als verloskundestudent (wie je bent; welk jaar; data van de stage; foto etc.).
In het gesprek worden de momenten van tussen- en eindevaluatie afgesproken, Houd daarbij rekening met het voltooien van de eindbeoordeling vóór het einde van de stage.
Leg alle afspraken vast op het Werkafsprakenformulier. Dit formulier dient te worden geüpload in Sco-rion.

Het advies is om je stage dagelijks te evalueren, bijvoorbeeld aan het einde van de stagedag. Dat kan kort in vijf à tien minuten, bijvoorbeeld met behulp van de Pendletonregels. Of door een logboek bij te houden waarin je op je eigen functioneren reflecteert. Dit kun je voorleggen aan de stageopleider voor accordering en aanvullende feedback.

 

Pendletonregels

1. De feedbackgever vraagt de lerende twee of drie goede punten te benoemen;

2. De feedbackgever noemt twee of drie goede punten;

3. De feedbackgever vraagt de lerende twee of drie verbeterpunten te benoemen;

4. De feedbackgever noemt twee of drie verbeterpunten;

5. De feedbackgever vat het gesprek samen.

Tot slot: Je kunt je op de stage voorbereiden door bepaalde kennis en vaardigheden op te frissen, zoals: VT (POVASI), UO (handgrepen van Leopold en interpretatie), routineschema prenatale zorg, veelvoorkomende standaarden (prenatale verloskundige begeleiding, onvoldoende vorderende ont-sluiting, etc.), kraamvisites (aandachtspunten per dag).